värderingar lean

Värderingsstyrd organisation

Inom Lean har vi en tro på att alla medarbetare kan och vill bidra till verksamhetens framgång, även om de individuella förutsättningarna att lyckas kan vara olika. Många inser idag att man borde skapa rätt förutsättningar för alla medarbetare så att alla kan bidra till framgång.

De flesta verksamheter har insett att det finns ett samband mellan värderingar och ett framgångsrikt medarbetarskap och har idag någon form av värdeord eller värdegrund som bas för organisationens utveckling. Tyvärr är det dock alltför få som använder värderingarna som grund för att forma beteenden. Här finns en stor potential eftersom beteenden är en viktig kugge i att nå bättre resultat i alla organisationer.

För att konkretisera resonemanget kommer här ett exempel på hur värderingen ”Respekt” har lett till beteenden som i förlängningen gynnar alla:

I alla organisationer finns människor med problem. Denna verksamhet valde att agera med den vetskapen genom att vid ett par tillfällen varje år välja ut ett antal medarbetare med olika problem. Dessa människor fick stöd och hjälp med sina fysiska och mentala hinder för att bättre kunna bidra till sin egen och gruppens framgång.

Varje medarbetare fick individuell hjälp, på betald arbetstid, att sätta ihop ett program som skulle göra att de kom tillbaka till arbetet med en högre självkänsla och ett bättre självförtroende. I programmet delades dagarna upp i fysisk träning som sedan övergick i någon form av avslappning och mental träning. Varje person hade sin egen individuella målbild som följdes upp och justerades för att nå sin fulla potential. I programmet utgjorde de utvalda personerna också en grupp som tillsammans hjälpte varandra.

Detta sätt att ta hand om individer och se deras potential istället för att snabbt välja bort dem har gjort att inte bara medarbetaren, utan även verksamheten och samhället har vunnit. Verksamheten har vunnit genom fler människor som kan bidra till att förbättra och göra kunden nöjd.

Vilken är din reflektion på detta exempel?

Är det möjligt att göra något liknande i din verksamhet?

  • Varför?
  • Varför inte?

Hur tycker du att man ska göra för att lyckas använda värderingarna till att förbättra resultat?

Läs även vårt inlägg Vinna – Vinna som behandlar vikten av att känna trygghet i en förändringsprocess.