värderingar lean

Värderingsstyrd organisation

Inom Lean har vi en tro på att alla medarbetare kan och vill bidra till verksamhetens framgång, även om de individuella förutsättningarna att lyckas kan vara olika. Många inser idag att man borde skapa rätt förutsättningar för alla medarbetare så att alla kan bidra till framgång.

De flesta verksamheter har insett att det finns ett samband mellan värderingar och ett framgångsrikt medarbetarskap och har idag någon form av värdeord eller värdegrund som bas för organisationens utveckling. Tyvärr är det dock alltför få som använder värderingarna som grund för att forma beteenden. Här finns en stor potential eftersom beteenden är en viktig kugge i att nå bättre resultat i alla organisationer.

För att konkretisera resonemanget kommer här ett exempel på hur värderingen ”Respekt” har lett till beteenden som i förlängningen gynnar alla:

I alla organisationer finns människor med problem. Denna verksamhet valde att agera med den vetskapen genom att vid ett par tillfällen varje år välja ut ett antal medarbetare med olika problem. Dessa människor fick stöd och hjälp med sina fysiska och mentala hinder för att bättre kunna bidra till sin egen och gruppens framgång.

Varje medarbetare fick individuell hjälp, på betald arbetstid, att sätta ihop ett program som skulle göra att de kom tillbaka till arbetet med en högre självkänsla och ett bättre självförtroende. I programmet delades dagarna upp i fysisk träning som sedan övergick i någon form av avslappning och mental träning. Varje person hade sin egen individuella målbild som följdes upp och justerades för att nå sin fulla potential. I programmet utgjorde de utvalda personerna också en grupp som tillsammans hjälpte varandra.

Detta sätt att ta hand om individer och se deras potential istället för att snabbt välja bort dem har gjort att inte bara medarbetaren, utan även verksamheten och samhället har vunnit. Verksamheten har vunnit genom fler människor som kan bidra till att förbättra och göra kunden nöjd.

Vilken är din reflektion på detta exempel?

Är det möjligt att göra något liknande i din verksamhet?

  • Varför?
  • Varför inte?

Hur tycker du att man ska göra för att lyckas använda värderingarna till att förbättra resultat?

Läs även vårt inlägg Vinna – Vinna som behandlar vikten av att känna trygghet i en förändringsprocess.

lean production produktion management

Vinna – vinna

För att som medarbetare vilja bidra till att effektivisera en verksamhet måste man kunna känna trygghet inför framtiden. Det är många frågor som behöver svar. Hur ser framtiden ut när vi börjat effektivisera? Vad ska hända med de resurser som frigörs genom förbättringsarbetet? Kommer vi att bli uppsagda?

Frågorna antyder att ledningen behöver en plan för hur frigjorda resurser ska användas. Planen behöver dessutom tydligt kommuniceras till personalen för att skapa trygghet.

Låt oss förtydliga budskapet med ett exempel från verkligheten:
Ett företag som utvecklar och tillverkar elektronik hade sedan starten nischat in sig på ett specifikt område i sin bransch. Ingen hade ens funderat på att syssla med någon annan typ av elektronik.
Nu stod företaget inför ett stort effektiviseringsbehov men visste inte hur de skulle få personalen med sig. Hur skapar man engagemang hos individer som riskerar att rationalisera bort sig själva?
Efter många och långa resonemang så kom ledningen fram till att det viktigaste för den framtida utvecklingen var att behålla kompetensen inom företaget. Det konstaterades också att en framkomlig väg att lyckas med detta kunde vara att bredda företagets utbud. Det skulle kunna ske genom att utveckla och tillverka kretskort för helt andra tillämpningar än tidigare.
Sagt och gjort, företaget började marknadsföra sig mot helt nya kundgrupper och snart började de legotillverka kretskort som ett första steg. Försäljningen gick så bra att legoverksamheten efter en tid hade vuxit till en separat del företaget.

Ett viktigt resultat av den nytillkomna verksamheten var att de nya kunderna tillförde kunskap som kunde användas i företagets ursprungliga produkter. På så sätt gav legoverksamheten en större effekt på verksamheten än någon på förhand kunnat ana.
Andra effekter av förbättringsarbetet var att kvalitetsbristkostnaden minskade, att priset till kund kunde sänkas och att ledtiderna blev kortare både för gamla och nya produkter. Efter en tid vaknade kunderna till ordentligt. Plötsligt började de ta initiativ till nya affärer istället för tvärt om.

Totalt växte företagets omsättning med 19%. Tack vare de effektiviseringar som genomförts kunde tillväxten klaras av med befintlig bemanning. Alla anställda fick således behålla jobbet och den ökade produktiviteten ledde till att företaget kunde gå från röda till svarta siffror. 

Är det möjligt att göra något liknande i din verksamhet?

  • Varför?
  • Varför inte?

Hur tycker du att man ska göra för att lyckas med Vinna – vinna?