Lean Management-träning

För att förbättra förutsättningarna att leda en organisation mot Lean har Part Development utvecklat ett unikt träningsprogram som består av ett grundpaket som genomförs under nio träningsdagar med ca tre veckors mellanrum. Träningen ger ledarna tillräckliga kunskaper för att förstå vikten av värderingar, Lean-principer och metoder/arbetssätt och hur de tillsammans bidrar till att skapa hållbara resultat. Förutom att erhålla de nödvändiga kunskaperna i Lean kommer deltagarna även att under träningens gång utveckla ett eget träningsmaterial som är anpassat till den egna organisationen. Med ett eget träningsmaterial blir det enklare och tryggare att sprida kunskapen vidare i organisationen.

Lean Management-träningen genomförs i två steg. Det första steget innebär att ledningen och dess nyckelpersoner tränas av Part Development. I det andra steget tränas underställda chefer, eller i en mindre organisation medarbetarna, av deltagare från det första steget. Detta koncept kallas Train the Trainer. Part Developments roll under det andra steget är att ge trygghet och stöd åt tränarna, t.ex. om det uppstår diskussioner som tränaren har svårt att bemöta. I samband med varje träningstillfälle ger Part Development tränaren återkoppling så att han eller hon hela tiden utvecklas i sin roll som tränare.

För de organisationer som vill komplettera grundpaketet finns det ett antal tilläggsmoduler som kan kopplas på utifrån aktuell behovsbild. Dessa moduler läggs in på lämpliga ställen under träningen för att önskade arbetssätt så långt som möjligt ska kunna etableras under träningens gång.