Rätt layout

Att utforma en effektiv layout för verksamheten handlar om att skapa förutsättningar att uppnå korta flödesvägar och korta genomloppstider med minimal materialhantering, god visualitet samt en effektiv kommunikation i hela flödet.

Part Development erbjuder stöd att utforma effektiva layouter utifrån givna förutsättningar. Utgångspunkten i layout-arbetet är verksamhetens kunskap om sina produkter och processer. Med detta som bas används Lean-principerna för att på ett tydligt och strukturerat sätt forma ett idealt flöde som sedan anpassas till planerade förändringar och lokalernas begränsningar.

Normalt kan en stor mängd slöseri undvikas med rätt layout. Fokus på flöde och värdeskapande medför att potentialen av alla små förbättringar kan tas tillvara, vilket ger förutsättningar för en produktiv verksamhet med rätt flexibilitet.