Rätt mål och mätetal

Verksamhetens mål anger riktningen för förbättringsarbetet. Därmed är det naturligtvis viktigt att målen är relevanta, tydliga och kommunicerade. De behöver dessutom vara konsistenta genom hela organisationen.

Arbetet med att sätta mål behöver utgå från en helhetsbild av nuläget med alla dess aspekter. På så sätt skapas förutsättningar att formulera mål som leder rätt och som är bra ur ett helhetsperspektiv. Part Development kan stödja Er hela vägen från nulägesanalys, via övergripande mål, till nedbrutna och entusiasmerande mål på medarbetarnivån.

Med rätta mål och mätetal finns goda förutsättningar att styra de begränsade förbättringsresurserna i rätt riktning. Därmed kan såväl tiden som kostnaden för att uppnå önskade förbättringar minimeras.