Slider-firstpage_5
Metodstöd

Metoder av olika slag kan vara värdefulla i förbättringsarbetet och har fördelen att de kan ge relativt snabba resultat inom begränsade områden. Vi på Part Development kan stödja er med rätt metod vid rätt tillfälle.

5S - Den välorganiserade & funktionella arbetsplatsen
A3-metoden
5 Varför
Rapid Plant Assessment (RPA)
Visuell planering (VP)
Ställtidsreduktion (SMED)
Värdeflödesanalys (VSM)
Andra behov?
5S - Den välorganiserade & funktionella arbetsplatsen

Metoden 5S handlar om att skapa en välorganiserad och funktionell arbetsplats genom att se till att allt är på rätt plats och färdigt att användas. Framgångsrik tillämpning av 5S leder till att mycket slöseri, såsom tid för att leta efter verktyg, material, dokument, information etc., kan reduceras. Metoden 5S bidrar dessutom till mer förutsägbara processer och flöden.

Vi kan stödja er att nå framgång med 5S och skapa förutsättningar för att såväl arbetssätt som resultat blir bestående. Allt utgår från att skapa förståelse för varför en välorganiserad och funktionell arbetsplats är viktig för verksamheten. Förståelsen skapas genom att träna medarbetarna i deras egen verksamhet i kombination med teori och en ögonöppnande simuleringsövning.

A3-metoden

A3-metoden är en metod för att skapa struktur, kommunikation och lärande i förbättringsarbetet. Den fungerar väl i alla former av förbättringsarbete. Metodens namn kommer från pappersformatet A3 och syftar på att det är en yta som ska vara tillräcklig för att ge en komplett beskrivning av arbetet för en viss förbättringsuppgift. A3-metoden bidrar till att säkerställa att alla fyra faserna i den generella problemlösningsmetoden PDCA arbetas igenom.

För att komma igång med A3-metoden på rätt sätt kan det vara lämpligt att ta in erfaret stöd. Vi kan stödja er i arbetet med att göra A3-metoden till en naturlig del av ert förbättringsarbete. Det är ett sätt att skapa förutsättningar för att kommande förbättringsarbeten löser rätt problem på rätt sätt och att de dessutom genererar lärande.

5 Varför

Metoden 5 Varför syftar till att analysera en avvikelse för att hitta den egentliga orsaken till att den inträffade, den s.k. rotorsaken. Förmågan att finna rotorsaken till avvikelser är central i ett effektivt förbättringsarbete.

Metoden 5 Varför är enkel i teorin men svår i praktiken. Den går ut på att ställa frågan Varför till processen (ej individen) till dess att man inte längre kan komma vidare med sina frågor. Fem Varför-frågor är ett riktmärke i detta sammanhang. En annan central del av metoden 5 Varför är att avvikelsen man utgår från måste vara tillräckligt väl beskriven. Därför består en del av metodträningen i att skapa förståelse för hur avvikelser bör beskrivas.

Vi kan träna er i metoden 5 Varför genom en blandning av teori, tips samt praktiskt stöd till deltagarnas egna analyser av era avvikelser.

Rapid Plant Assessment (RPA)

Metoden Rapid Plant Assessment (RPA) syftar till att göra snabba verksamhetsanalyser som både ger ett kvantifierbart resultat och konkreta förbättringsförslag.

Metoden går till så att en bedömningsgrupp skapas och genomgår en kort Lean-träning för att få en mer gemensam Lean-förståelse. Därefter går gruppen ut i verksamheten och studerar pågående arbete samt pratar med personalen om deras arbete och verksamhet. Bedömningsgruppen gör sedan en gemensam verksamhetsanalys utifrån metodens standardmallar. Till sist presenterar bedömningsgruppen sitt analysresultat och sina förbättringsförslag för personalen på det område som blivit analyserat.

Vi kan stödja er att genomföra RPA-metoden. Utöver att leda själva analysen genomför vi en kortare Lean-utbildning samt tränar deltagarna i metoden.

Visuell planering (VP)

Metoden Visuell planering (VP) går ut på att visualisera planeringen av tydligt nedbrutna arbetsmoment samt att följa upp utfall gentemot planen. VP lämpar sig därför ofta som grund för pulsmöten inom administration, produktutveckling, projekt, etc.

VP bidrar till att skapa delaktighet och överblick samtidigt som det blir enklare att upptäcka avvikelser. Metoden ger också struktur och engagemang, vilket gynnar såväl den dagliga verksamheten som förbättringsarbetet.

Vi kan stödja er att skapa en struktur för visuell planering utifrån era unika förutsättningar. Genom utbildning, träning och praktiskt arbete stödjer vi er att skapa ett VP-upplägg som är väl förstått och förankrat i organisationen.

Ställtidsreduktion (SMED)

Metoden SMED (Single-digit Minute Exchange of Die) är en metod för ställtidsreduktion, dvs. sänkning av tiden för omställning av maskiner och utrustningar. Kortare ställtider skapar förutsättningar att antingen producera mer i utrustningarna eller att minska partistorlekarna och tillverka oftare. Det senare ger normalt stora positiva effekter på förmågan att leverera rätt produkt, i rätt antal och i rätt tid. Dessutom bidrar det till mindre lager och därmed också till kortare ledtid. Att reducera ledtid är ett av de effektivaste sätten att driva ut slöseri ur ett flöde.

Vi kan stödja er att reducera ställtid med hjälp av SMED-metoden. Vi låter dessutom deltagarna förstå varför och praktiskt lära sig den strukturerade arbetsgång och det sätt att tänka som metoden SMED innebär.

Värdeflödesanalys (VSM)

Värdeflödesanalys (VFA) är en metod utvecklad för att analysera ett värdeflöde, dvs. ett flöde där värde skapas. Med VFA analyseras bl.a. produkternas väg, lagringsplatser, processfakta, hur värdeflödet styrs och vad som är värdeskapande respektive icke värdeskapande. Resultatet sammanställs i en visuell karta av nuläget. Denna nulägeskarta utgör underlag för att i nästa steg analysera brister och identifiera förbättringsmöjligheter med stöd av Lean-principerna. Resultatet blir en karta över ett önskat framtida läge.

Vissa typer av verksamheter är svåra att beskriva med VFA och där använder vi istället metoden Swimlane. Denna metod har samma syfte som VFA, men genomförs på ett lite annorlunda sätt.

Vi kan stödja er med både VFA och Swimlane. Vårt stöd innebär genomförande av analysen men även utbildning av deltagarna i själva metoden.

Andra behov?

Har ni behov av andra metoder än de som beskrivs här? Kontakta oss för en diskussion!