Nå Målen!

Slide 1
Image is not available
NÅ MÅLEN!

Hur du lyckas med pulsmöte och ständiga förbättringar

PlayPlay
Slide 1

Den här boken vänder sig till såväl ledare som medarbetare i alla typer av verksamheter och inom alla branscher. Boken presenterar en effektiv struktur för hållbar resultatförbättring och bättre måluppfyllelse. Det handlar om att via väl förankrade värderingar och ändamålsenliga mål skapa ett effektivt arbetssätt för visuell och frekvent verksamhetsuppföljning samt att etablera ett medarbetardrivet förbättringsarbete som fokuserar på rätt saker.

Slide 1
Tjänster som är kopplade till boken
Strukturerad resultatförbättring

Detta är en praktisk orienterad träning som omfattar bokens alla fyra delar; värderingar, mål, pulsmöte och ständiga förbättringar. Träningen fokuserar på utvalda pilotområden och efter avslutad träning har ni fått kunskaper för att på egen hand kunna sprida arbetssätten till resten av organisationen.

Skapa en värdegrund

Denna träning riktar sig till verksamheter som har behov av att skapa en egen värdegrund, eller som upplever att befintliga värderingar inte har fått tillräckligt fäste i organisationen. Under träningen, som varvar teori och praktiskt arbete, får deltagarna stöd i att formulera sina värderingar och att bryta ned dem till konkreta aktiviteter. De konkreta aktiviteterna är viktiga för att leda verksamheten mot önskvärda beteenden.

Mål och målnedbrytning

Denna träning riktar sig till verksamheter som vill få stöd att sätta effektiva mål hela vägen från ledningen till medarbetarnivån. Träningen, som blandar teori och praktik, fokuserar på utvalda pilotområden och tar sin utgångspunkt i verksamhetens befintliga mål. Dessa mål förbättras och bryts ned till medarbetarnivån under träningens gång. Efter avslutad träning har ni fått kunskaper för att fortsätta målarbetet på egen hand i resten av organisationen.

Skapa/förbättra pulsstruktur

Denna träning riktar sig till verksamheter som vill ha stöd att skapa (eller förbättra) en effektiv pulsstruktur och där det redan finns en bred förståelse för värderingarnas innebörd samt effektiva mål som är nedbrutna till medarbetarnivån. Träningen, som blandar teori och praktik, fokuserar på utvalda pilotområden och omfattar utformning av pulsmötesstruktur och pulstavlor samt hur pulsmötena bör genomföras för att hantera avvikelser på bästa sätt.

Skapa/förbättra struktur för
ständiga förbättringar

Denna träning riktar sig till verksamheter som vill koppla på en effektiv struktur för ständiga förbättringar till sina redan välfungerande pulsmöten. Förbättringsstrukturen syftar till att prioritera och lösa (så att de inte inträffar igen) de avvikelser som verksamheten fångar upp. Träningen varvar teori och praktik och inkluderar även metoder för avvikelseanalys.

Analys av puls- och förbättringsmöten

Denna tjänst innebär att konsulter från Part Development genomför en kort analys av era befintliga pulsmöten och förbättringsmöten i syfte att hitta konkreta förbättringsförslag i såväl struktur som genomförande. Analysen kan ske på plats eller via web beroende på era önskemål. Resultatet, som även omfattar en analys av mål och värderingsaktiviteter, presenteras och diskuteras muntligen. Förbättringsförslagen beskrivs även i ett presentationsmaterial som ni kan använda som underlag för fortsatta förbättringsaktiviteter.