Slider-firstpage_5
Verksamhetsförbättring

Att förbättra kräver en hel del av såväl ledare som medarbetare. För att leda rätt direkt och för att upprätthålla energi och tempo i förbättringsarbetet är det ofta effektivt att ta in erfaret stöd under resan. Vi på Part Development kan stödja er Lean-resa på flera olika sätt.

Lean-bedömning
Verksamhets-analys
Stöd vid Lean-transformation
Standardisering
Layout-stöd
Flödesutveckling
Lean-spelet
Flödesspelet
Projektspelet
Andra behov?
Lean-bedömning

En Lean-bedömning (eng. Lean assessment) innebär en snabb övergripande analys av en verksamhet ur ett Lean-perspektiv. En sådan analys kan vara lämplig för att snabbt få en extern och objektiv bedömning av hur långt verksamheten kommit på sin Lean-resa, eller för att få ny energi och nya uppslag till förbättringsarbetet.

Vi genomför normalt analysen på en till två dagar, beroende på verksamhetens omfattning. Resultatet är en presentation av styrkor samt förslag till områden att fokusera lite extra på i det fortsatta förbättringsarbetet. Kontakta oss för att diskutera hur upplägget skulle kunna se ut i er verksamhet!

Verksamhets-analys

En verksamhetsanalys är en djuplodande analys av en hel verksamhet, eller t.ex. enbart ett utvalt flöde. Analysen är ett slags förstudie som baseras på analys av data, intervjuer med ledare och medarbetare, analys av pågående arbete, etc. Resultatet av analysen består av:

• Konkreta förbättringsförslag utifrån vad verksamheten vill uppnå och dess förutsättningar
• En kvantifierad bedömning av förbättringspotential
• En tidsatt handlingsplan som också anger i vilken ordning olika aktiviteter behöver genomföras
• En bedömning av vilka interna och ev. externa resurser som krävs för att genomföra handlingsplanen


Tillsammans utgör detta ett bra underlag för beslut och budgetering. Tiden för att genomföra en verksamhetsanalys beror på analysområdets omfattning och komplexitet. Kontakta oss för att diskutera vad det skulle innebära i er verksamhet!

Stöd vid Lean-transformation

Där det behövs erbjuder vi stöd att genomföra handlingsplanen från verksamhetsanalysen så att förbättringspotentialen verkligen uppnås. En Lean-transformation utmanar hela organisationen och i de flesta fall finns det ett stort värde i att tillföra extern erfarenhet, kunskap, energi och uppföljning för att nå målen.

Med vår mångåriga erfarenhet av att stödja transformationsprojekt kan vi bidra med förändringsledning, djupa Lean-kunskaper, träning av ledare och medarbetare, etc. för att målen ska nås inom angiven tid.

Exakt hur stödet ser ut till innehåll och omfattning beror på det aktuella behovet. Det kan handla om allt från enstaka träningstillfällen till mer kontinuerligt stöd under en längre tid. Det är dock viktigt att poängtera att drivningsansvaret alltid måste utgå från er organisation så att det finns ett internt ägarskap.

Standardisering

Standardisering innebär att skapa och följa överenskommelser om att det bästa kända i organisationen ska användas av alla berörda. Där standardiserade arbetssätt fungerar utförs alltså samma typ av arbete alltid på samma sätt oavsett vem som utför arbetet. Det ger stora effekter på såväl kvalitet som effektivitet.

Standardisering i form av överenskommelser i organisatoriska gränssnitt är också viktiga för att en verksamhet ska bli effektiv. Alla kopplingar mellan verksamhetens olika delar behöver innehålla standarder som tydliggör vad som ska gälla. Det är ett effektivt sätt att minska slöseri.

Vi kan stödja er att identifiera standardiseringsbehov och att skapa standarder avseende såväl arbetsplats och process som flöde. Stödet utgörs av en kombination av teori och praktik.

Layout-stöd

Att utforma en effektiv layout för verksamheten handlar om att skapa förutsättningar att uppnå korta flödesvägar och korta genomloppstider med minimal materialhantering, god visualitet samt en effektiv kommunikation i hela flödet.

Normalt kan en stor mängd slöseri undvikas med rätt layout. Fokus på flöde och värdeskapande medför att potentialen av alla små förbättringar kan tas tillvara, vilket ger förutsättningar för en produktiv verksamhet med rätt flexibilitet.

Vi kan stödja er att utforma effektiva layouter utifrån givna förutsättningar. Utgångspunkten i layout-arbetet är verksamhetens kunskap om sina produkter och processer. Med detta som bas används Lean-principerna för att på ett tydligt och strukturerat sätt forma ett idealt flöde som sedan anpassas till planerade förändringar och lokalernas begränsningar.

Flödesutveckling

Flödesutveckling innebär konkret förbättring av ett utvalt flöde för att nå era uppsatta mål. Det kan t.ex. handla om mål kopplade till ledtid, bundet kapital, leveranssäkerhet, kapacitet, produktivitet, etc.

Genomförandet sker i form av ett antal arbetsmöten där deltagarna får uppgifter att utföra mellan tillfällena. På så sätt förbättras flödet under arbetets gång. Vid arbetsmötena sker uppföljning av uppgifter och stöd ges vid behov. Vi tillför också kunskap inom områden såsom utjämning, balansering, takt, standardisering, buffertdimensionering, dragande system, etc. genom teori, praktiska övningar och diskussioner. På så sätt ges deltagarna nya perspektiv kring hur flödet kan förbättras.

Omfattningen av en flödesanalys beror på flödets omfattning och komplexitet. Kontakta oss för att diskutera vad det skulle innebära i ert flöde!

Lean-spelet

Lean-spelet, eller ”The Buckingham Lean Game”, är ett heldags verksamhetsspel som vänder sig till såväl ledningsgrupper som medarbetare. I spelet simuleras en verksamhet för att ge förståelse för hur funktionsindelning kontra flöde påverkar en verksamhet.

Utgångsläget är en funktionsindelad verksamhet med ett antal olika funktioner som arbetar relativt oberoende av varandra. Under ett antal spelomgångar får deltagarna stegvis förbättra verksamheten, hela tiden med koppling till Lean-principerna och tydliga mål. Förändringarna sker i små och kontrollerade steg så att effekten av varje genomförd förändring blir tydlig. De praktiska spelomgångarna varvas med teorigenomgångar, diskussioner och uppgifter för ökad förståelse.

Flödesspelet

Lean – Flödesspelet är ett heldags verksamhetsspel som vänder sig till såväl ledningsgrupper som medarbetare. I spelet simuleras en verksamhet för att ge förståelse för vad som karaktäriserar ett effektivt flöde och hur Lean-principerna kan vägleda flödesutvecklingen.

Utgångsläget är en redan flödesorienterad verksamhet som behöver förbättras. För att så långt som möjligt likna verkligheten simuleras tillverkning av ett flertal olika produktvarianter med stora skillnader i arbetsinnehåll. Under ett antal spelomgångar får deltagarna stegvis förbättra flödet, hela tiden med koppling till Lean-principerna och tydliga mål. Förändringarna sker i små och kontrollerade steg så att effekten av varje genomförd förändring blir tydlig. De praktiska spelomgångarna varvas med teorigenomgångar, diskussioner och praktiska uppgifter för ökad förståelse.

Projektspelet

Lean – Projektspelet är ett heldags verksamhetsspel som vänder sig till såväl ledningsgrupper som medarbetare. Spelet ger förståelse för hur man skapar effektiva flöden i projekt. En viktig del av spelet är att deltagarna får uppleva vad standardisering, utjämning, takt och täta avstämningar innebär i en projektmiljö samt vilka effekter det kan ge.

I projektspelet utvecklar deltagarna en produkt som består av flera delsystem. Under ett antal spelomgångar får de stegvis förbättra projektflödet i små och kontrollerade steg så att effekten av varje genomförd förändring blir tydlig. De praktiska spelomgångarna varvas med teorigenomgångar, diskussioner och praktiska uppgifter för ökad förståelse.

Andra behov?

Har ni andra behov av verksamhetsutveckling som kräver annat stöd än det som beskrivs här? Kontakta oss för en diskussion!