Slider-firstpage_5
Ledarskapsutveckling

Part Developments arbetssätt innebär att vi föredrar att börja med att träna organisationens ledare enligt konceptet ”Train the Trainer”.

Part Developments arbetssätt innebär att vi föredrar att börja med att träna organisationens ledare enligt konceptet ”Train the Trainer”. Nya sätt att tänka och nya kunskaper överförs då till ledarna som därefter överför kunskaperna till sin egen organisation.

Inspirationsdag
Lean Management-träning
Från värderingar till resultat
Ledarcoachning
Ledarskaps-metoder
Andra behov?
Inspirationsdag

Inspirationsdagen ”Från värderingar till resultat” riktar sig främst till ledare som vill lära sig mer om Lean och få inspiration kring hur den egna verksamheten kan förbättras ytterligare. Seminariet leds av en konsult med lång och bred erfarenhet och det kan därför anpassas till era förutsättningar och frågeställningar. Under dagen varvas teori med praktiska övningar och diskussioner kopplade till er verksamhet.

För att få ut så mycket som möjligt av dagen rekommenderas att ni som förberedelse läser boken ”Medarbetarens guide till framgång – förbättra med Lean!”

Lean Management-träning

Lean Management är en unik Lean- och ledarskapsträning som ger djupa kunskaper i Lean och vad som krävs för att lyckas leda en verksamhet mot Lean.

Träningsprogrammet innehåller en förberedelsedag på plats och därefter genomförs träningen under nio tillfällen med ca tre veckors mellanrum. Träningen ger deltagarna förståelse för vikten av värderingar, Lean-principer och metoder/arbetssätt och hur de tillsammans bidrar till att skapa hållbara resultat. Förutom kunskaper i Lean och ledarskap kommer träningen också att resultera i ett träningsmaterial som deltagarna själva utvecklar under träningens gång. Detta träningsmaterial är anpassat till den egna organisationen, vilket kommer att göra det enklare och tryggare för deltagarna att själva sprida kunskapen vidare till nästa led i organisationen.

Från värderingar till resultat

Detta är en praktiskt orienterad träning som syftar till att lära sig och att etablera nya arbetssätt redan under träningens gång. Träningsprogrammet omfattar fyra delar (värderingar, mål, puls och förbättring) som tillsammans bildar en struktur som hjälper verksamheten att uppnå önskade resultat.

Träningen fokuserar på ett utvalt pilotområde som sträcker sig över flera organisatoriska nivåer för att få maximal effekt. Träningsupplägget består av en förberedelsedag på plats samt 5-7 träningstillfällen med ca 3 veckors mellanrum. Antalet träningstillfällen beror på pilotområdets omfattning.

Efter avslutad träning finns det inom pilotområdet välfungerade arbetssätt för pulsmöte och ständiga förbättringar som baseras på väl förstådda värderingar och effektiva mål. Deltagarna har dessutom kunskapen att på egen hand sprida arbetssätten vidare till andra delar av organisationen.

Ledarcoachning

All förändring måste komma inifrån och det kräver att ledaren är både trygg och övertygad i sitt ledarskap. För att nå dit kan ledarcoachning vara ett bra stöd. Det är ofta en stor hjälp att få stöd av en extern person med erfarenhet av den mödosamma strapats det innebär att leda en verksamhet mot Lean.

Vi kan stödja er genom att coacha såväl enskilda ledare som grupper i förändringsarbetet. Det sker genom att vi agerar bollplank, kritisk ifrågasättare samt delger tips och erfarenheter. Kontakta oss för att diskutera vilken typ av coachning just ni behöver!

Ledarskaps-metoder

Ledarskap är i vissa avseenden som vilken verksamhet som helst. Det innebär att även ledarskap i viss mån kan standardiseras och förbättras och här kan metoder ge ett bra stöd. Vi kan träna ledare, individuellt eller i grupp, i ett antal strukturerade och konkreta ledarskapsmetoder som ger goda möjligheter till relativt snabba resultat.

Ledartid: En metod för att hjälpa ledare att frigöra tid för att vara närvarande i sin organisation och utöva ett effektivt ledarskap
Ledarpuls: En variant av pulsmöte som uteslutande fokuserar på att följa upp ledarskap och att förbättra utifrån avvikelser
Lean ledarutveckling: En metod för att identifiera utvecklingsområden i det egna ledarskapet samt att planera och följa upp förbättringsaktiviteter

Mer allmänna Lean-metoder såsom PDCA, 5 Varför, A3-metoden etc. går också att tillämpa på ledarskap.

Andra behov?

Har ni andra behov av ledarskapsutveckling som kräver annat stöd än det som beskrivs här? Kontakta oss för en diskussion!